Conservació

L’objectiu essencial de la Filmoteca de Catalunya és la recuperació, preservació, restauració, catalogació i difusió del patrimoni cinematogràfic, fílmic i documental.

Per complir aquesta funció, la Filmoteca disposa d’espais i instal·lacions destinats a garantir l'estabilitat de les seves col·leccions, tant a la Biblioteca del Cinema com al Centre de Conservació i Restauració. Aquests espais disposen de sistemes de control de temperatura i d’humitat per afavorir la conservació dels materials (pel·lícules en suports diversos, documents en paper —llibres, revistes, guions...—, cartells, fotografies i altres, així com aparells cinematogràfics).

La conservació dels fons es duu a terme d’acord amb les normes dictades pels organismes internacionals especialitzats en aquest àmbit. La Filmoteca s’està dotant dels equipaments, les tecnologies i els estris pertinents a l’especificitat del mitjà cinematogràfic, i s’està adequant a la diversitat d'aparells, documents, sistemes, suports i emulsions que la indústria audiovisual ha emprat al llarg dels anys amb l'objectiu de transmetre el patrimoni cinematogràfic a les generacions futures.

La conservació del patrimoni fílmic té dos vessants. La conservació activa, que consisteix a revisar i inspeccionar tots els documents fílmics i d’altre tipus per avaluar-ne les característiques tècniques i l’estat i poder fer-hi les diferents intervencions d’adequació, consolidació, neteja o tractament que cada material requereixi. La conservació passiva basada en dotar a les instal·lacions del sistemes de control de temperatura, humitat, renovació d’aire per tal de minimitzar els efectes del pas del temps a les col·leccions, així com procurar minimitzar riscos, naturals o humans, implementant sistemes antiincendis i intrusió redundants.