Accessibilitat

El web de la Filmoteca de Catalunya s'està construint amb l'ànim de facilitar l'accés universal dels usuaris a tots els seus continguts, independentment de les limitacions tècniques, físiques, sensorials o intel·lectuals de les persones que la consulten i del context d'ús en què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió i condicions ambientals, entre d’altres).

Per això, es treballa amb l'objectiu d'adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web - W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat al contingut de la web WCAG 2.0 establertes per la Generalitat de Catalunya en la seva Guia d’Accessibilitat.

El compromís de la Filmoteca de Catalunya és arribar a satisfer, com a mínim, els punts de verificació de prioritat 1 i 2 de les pautes WCAG, i així complir el nivell de conformitat "Doble A" (AA), tal i com les legislacions europea i espanyola (llei 34/2002) exigeixen a les administracions públiques. Sempre que sigui possible, també s'intentarà complir els punts de verificació de prioritat 3.

 

Declaració d’accessibilitat 

L’Institut Català de les Empreses Culturals s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de Setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils de el sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).  

La present declaració d'accessibilitat s'aplica a https://filmoteca.cat/ 

 

Situació de compliment

Aquest lloc Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació. 

 

Contingut no accessible 

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius: 

a)  Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre ja que alguns apartats del web no compleixen amb els següents punts de les normes WCAG 2.1: 

• 1.1.1 Contingut no textual: Algunes de les imatges i continguts multimèdia no tenen contingut textual alternatius

• 1.2.1, 1.2.2, 1.2.5: Manquen subtítols i audiodescripcions

• 1.3.1 Informació i relacions

• 1.3.2 Seqüències significatives

• 1.3.4 Orientació

• 1.3.5 Identificació del propòsit del camp

• 1.4.4 Redimensionament del text

• 2.2.2 Poder posar pausa, parar, amagar

• 2.4.1 Evitar bloquejos

• 2.4.2 Títols de les pàgines

• 2.4.4 Propòsit dels enllaços

• 2.4.7 Focus visible

• 3.1.2 Idioma de les parts: Alguns canvis d’idioma no estan marcats en el codi

• 3.3.2 Suggeriments en els errors

• 4.1.1 Processament

• 4.1.2 Nom, funció, valor

• 4.1.3 Missatges d’estat  

b) El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable:  Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans de el 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. 

 

Preparació de la present declaració d'accessibilitat 

La present declaració va ser preparada el 17 de setembre de 2020 

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una avaluació duta a terme per la consultoria d’accessibilitat ÀGILS Comunicació S.L. (http://www.agilscomunicacio.com) en el marc de la col·laboració amb l’oficina d’accessibilitat del propi organisme. 

Darrera revisió de la declaració: el 17 de setembre de 2020 

 

Observacions i dades de contacte 

Comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) a través de la següent bústia de contacte

Per exemple: 

• Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.

•    Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.

•    Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat al lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic.

 

Sol·licituds d’informació accessible i queixes 

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018) cal accedir al tràmit “Continguts accessibles al web” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa”. 

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requi-sits del Reial Decret 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa. 

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018 es pot iniciar al tràmit “Continguts accessibles al web” a través de la modalitat “Reclamar una sol·licitud”.